Pobl Fel Ni Ffilmiau / Films

Cyfres addysgiadol o ffilmiau byr teimladwy, atgofus
An informative series of poignant, evocative short films https://vimeo.com/showcase/10700316

 

Pobl Fel Ni short films

Fy Mam Fy Arwr / My Mother My Hero | Gan / By Jean Samuel Mfikela

Mae’r artist Jean Samuel Mfikela yn disgrifio sut y gwnaeth y profiad o wneud ei ‘Stori Stitched’ achosi iddo fyfyrio ar faint mae ei fam yn ei olygu iddo a sut mae ei dylanwad wedi llywio cyfeiriad ei fywyd.

Artist Jean Samuel Mfikela describes how the experience of making his ‘Stitched Story’ caused him to reflect on how much his mother means to him and how her influence has shaped the direction of his life. View film:

https://poblfelni.org.uk/project/fy-mam-fy-arwr-my-mother-my-hero/

 

Yr Edefyn Sy’n Rhedeg Drwy Fy Mywyd / A Thread Running Through My Life Gan / By Susheela Lourie MBE

Mae Susheela Lourie MBE (1940 – 2023) yn disgrifio’r cymhellion cynnar ar gyfer ei gwaith actifydd gwrth-hiliol gydol oes, fel edefyn yn rhedeg trwy ei bywyd a’i hysbrydoli i sefydlu Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru.

Susheela Lourie MBE (1940 – 2023) describes the early motivations for her lifelong anti-racist activist work, as a thread running through her life and her inspiration to establish the North Wales Race Equality Network.  View film:

https://poblfelni.org.uk/project/yr-edefyn-syn-rhedeg-drwy-fy-mywyd-a-thread-running-through-my-life/

 

Ma Wan – Belfast – Gogledd Cymru / Ma Wan – Belfast – North Wales Gan / By Tai Tei Cheung

Mae Tai Tei yn cofio ei thaith o Ma Wan i Belfast ac yna’r Rhyl yn ei harddegau, yn byw yng nghanol helyntion Gogledd Iwerddon yn y 1970au a sut y daeth o hyd i heddwch yng Ngogledd Cymru.

Tai Tei remembers her journey from Ma Wan to Belfast and then Rhyl as a teenager, living in the midst of Northern Ireland’s troubles in the 1970s and how she found peace in North Wales. View film:

https://poblfelni.org.uk/project/ma-wan-belfast-gogledd-cymru-ma-wan-belfast-north-wales/

 

Teithiau & Newidiau / Journeys & Changes Gan / By Xie Hong Hodgson

Mae Xie Hong yn esbonio sut mae teithio a newidiadau yn ei bywyd wedi ei helpu i dyfu fel person ac ymdopi â heriau bywyd.

Xie Hong explains how journeys and changes in life have helped her grow as a person and cope with life’s challenges. View film:

https://poblfelni.org.uk/project/teithiau-newidiau-journeys-changes/

 

Mei Hua Fu Gan / By Mei Chen Callcott

Mae Mei yn dweud wrthym pam mae dawnsio yn ei chysylltu â’i henw ac yn gwneud iddi deimlo’n hapus ac yn iachach.

Mei tells us why dancing connects her to her name and makes her feel happy and healthier.  View film:

https://poblfelni.org.uk/project/mei-hua-fu/

 

Gwneud Synnwyr yn Fy Nghynefin / Making Sense in My CynefinStemiau yn ein Cynefin / Shifts in our Cynefin Gan / By Professor Charlotte Williams OBE

Mae’r Athro Charlotte Williams yn disgrifio sut mae pobl wedi bod yn gweithio ar lawr gwlad yng Ngogledd Cymru i ddilyn agenda gwrth-hiliaeth gan arwain at ddyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Wrth-hiliol erbyn 2030.

Professor Charlotte Williams describes how people have been working on the ground in North Wales to pursue an anti-racist agenda leading to the Welsh Government’s aspirations for an Anti-Racist Wales by 2030. View film:

https://poblfelni.org.uk/project/gwneud-synnwyr-yn-fy-nghynefin-making-sense-in-my-cynefin/

 

Cryf Penderfynol a Chyda Nod / Strong Determined & With a Goal Gan / by Helga Uckermann

Teyrnged i fywyd Helga Uckermann Gwyddonydd Gwleidyddol ac Actifydd Hil

Tribute to the life of Helga Uckermann Political Scientist and Race Activist

View film:

https://poblfelni.org.uk/project/cryf-penderfynol-a-chyda-nod-strong-determined-with-a-goal/

 

3 Filmiau/Films Gan / by Professor Robert Moore

1. Ymrwymiad i Gyflawnder & Chydraddoldeb / A Commitment to Justice & Equality

https://poblfelni.org.uk/project/ymrwymiad-i-gyflawnder-chydraddoldeb-a-commitment-to-justice-equality/

2. Cynnydd Hiliaeth Fodern Prydain / The Rise of Modern British Racism

3. Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol / A Vision for the Future

View films 2 & 3: https://vimeo.com/showcase/10700316?page=2

Mae’r Robert yn cofio ei gymhellion cynnar dros ei 60 mlyneddamwyoweithgarwch gwrth-hiliol fel academydd ac awdur, yn myndâni o’i ddyddiau fel ymchwilydd mewn cysylltiadau hiliol a sut mae hynwedirhoi mewnwelediad unigryw iddo ar gynnydd Hiliaeth Brydeinigfodernacyn gosod allan yr hyn yr hoffai ei weld fel dyfodol i gymdeithas.

Professor Robert Moore recalls his early motivations for his 60 years, plus of anti-racist activism as an academic and author, takes us from his days as a researcher in race relations and how this has given him unique insights into the rise of modern British Racism and lays out what he’d like to see as a future for society.

Our Partners & Sponsors

Company number: 5843319 and Registered Charity number: 1116970
Updated January 2023

Get In Touch

Hello! Feel free to call us at or 01492 622233. You can also email us at info@nwren.org.uk  or alternatively, you can send us a message using the form below.